Waartoe dient een energiecertificaat?

Een energiecertificaat (of EPB-certificaat) is een document dat een woning een energielabel toekent dat gaat van groen (laag energieverbruik) tot rood (hoog energieverbruik) alsook een cijferindex. Deze woning kan een huis of een appartement zijn. Het doel van het certificaat is het sensibiliseren van de koper of (ver)huurder voor de energieprestaties van het gebouw en het geeft ook een reeks van aanbevelingen om deze prestaties te verbeteren.
 

 

Wat is het verschil tussen een energieaudit en een energiecertificaat

Een energiecertificaat is een energie-evaluatie en is verplicht bij een vastgoedtransactie (verkoop of verhuur); het wordt dus in het kader van de reglementering gebruikt. Een energieaudit wordt op vrijwillige basis gevraagd door een eigenaar of (ver)huurder die de energieprestaties van zijn woning wilt verbeteren.
 
De energieaudit (of EAP-procedure) heeft twee doelstellingen:
 
1.       De evaluatie: energiediagnose van de woning met toekenning van labels.
2.       Energieadvies: persoonlijke aanbevelingen en inschatting van haalbare besparingen.
 
Tijdens een audit worden de bekleding, verwarmingsinstallatie en productie-eenheid voor sanitair warm water uitgebreider geanalyseerd en worden aanbevelingen met een financiële impact gegeven. Ten slotte is een energieaudit noodzakelijk om van bepaalde premies van het gewest te kunnen genieten.

 

Wat betekent het specifieke primaire energieverbruik – Espec ?

De Espec-index vertegenwoordigt het primaire energieverbruik van het gebouw gedeeld door de oppervlakte van de verwarmde vloer. Dit resultaat wordt uitgedrukt in kWh/m²/an.
 
Het totale energieverbruik van het gebouw, uitgedrukt in primaire energie (kWh/jaar), opgesteld op basis van de bezetting, het buitenklimaat en de standaard klimaatomstandigheden. Het standaard binnenklimaat gaat ervan uit dat de woning een comfortniveau biedt (temperatuur, luchtkwaliteit) dat gelijk is aan dat van een nieuwe woning. Dit verbruik houdt rekening met het verbruik voor de verwarming, de productie-eenheid van sanitair warm water, de randapparaten (circulatiepomp, ventilator,…) en eventueel de koeling. Het houdt geen rekening met het elektrische verbruik voor huishoudapparatuur noch verlichting. Het maakt het mogelijk om de thermische energieproductie van thermische zonnepanelen te benutten, maar ook de elektrische energieproductie door fotovoltaïsche zonnepanelen of een warmtekrachtinstallatie. Deze indicator maakt het mogelijk om het theoretische verbruik van gebouwen onderling te vergelijken.

 

Hoelang is een energiecertificaat geldig?

Het energiecertificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, maar het wordt warm aanbevolen om het te vernieuwen indien renovatiewerken uitgevoerd werden die een invloed hebben op de bekleding of systemen.

 
 

Wat is het toepassingsveld van het energiecertificaat?

Het energiecertificaat is van toepassing op alle bestaande residentiële gebouwen (ontvangstbevestiging van de eerste aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor 1 mei 2010). Een residentieel gebouw kan zijn:
 
 • Een individuele woning: eengezinswoning.
 • Een collectieve huisvesting: internaat, rusthuis, gîte, enz.
 • Appartementsgebouw.
 
Bovendien is een energiecertificaat per wooneenheid nodig. Een wooneenheid kan per definitie op autonome manier werken; d.w.z. dat ze over een woonruimte, toilet, douche of bad en keuken beschikt.

In de volgende specifieke gevallen is een energiecertificaat nodig:
 • Gîtes en chambres d’hôtes.
 • Studentenkoten.
 • Vakantiehuisjes.
 • Residentiële gebouwen die vermeld staan in de erfgoedinventaris, geklasseerd zijn of op de bewaarlijst staan.
 • Gebouwen van minder dan 50 m².
 • Gebouwen waarvan een deel voor een vrij beroep bestemd is.
 • ‘Passiefhuizen’ of ‘laagenergiewoningen’.

 

Wat met gemeenschappelijke installaties (appartementsgebouwen)?

Voor appartementsgebouwen met gemeenschappelijke installaties (verwarming, sanitair warm water, ventilatie, actieve koeling, fotovoltaïsche installatie) moet een deelrapport opgesteld worden om deze collectieve installaties te certificeren.
 
Dit deelrapport wordt door een erkende certificateur opgesteld en is noodzakelijk om het energiecertificaat van elk appartement van het gebouw op te stellen.

 
 

Wat met gebouwen met een handelsruimte?

Een residentieel gebouw met een handelsruimte moet gecertificeerd worden. Op basis van het volume en het aandeel van de handelsruimte ten opzichte van het woondeel, moeten er één of twee certificaten opgesteld worden:
 
 • Indien de handelsruimte een volume van ≥ 800 m² heeft, zijn aparte certificaten nodig.
 • Indien de handelsruimte een volume van < 800 m² heeft EN het woondeel meer dan 60% van het totale volume uitmaakt, is er slechts één certificaat nodig.

 
 

Wanneer moet het energiecertificaat beschikbaar zijn?

Wanneer er een reëel recht op het gebouw (verkoop, naakte eigendom, enz.) bestaat, moet zo snel mogelijk een certificaat afgeleverd worden en ten laatste bij de overeenkomst (verkoopcompromis) of tijdens de notariële akte indien er geen voorafgaande overeenkomst is (verkoop zonder compromis, vruchtgebruikconstructie, enz.).
 
Indien er een persoonlijk recht op het gebouw bestaat (huur): zo snel mogelijk en ten laatste bij de overeenkomst (ondertekening van het huurcontract) of op eenvoudig verzoek van de kandidaat-huurder.
 

 
 

Wie is bevoegd om een energiecertificaat af te leveren?

Het document moet afgeleverd worden door een door het Waals Gewest erkende certificateur. Om te controleren of uw certificateur bevoegd is, kunt u de lijst op de website van het Waals Gewest raadplegen.
 

 
 
Welke documenten moeten opgesteld worden voor het bezoek van een certificateur?
 
De woningplannen kunnen ter beschikking van de certificateur gesteld worden om zijn werk te vergemakkelijken. Bovendien vormen bepaalde documenten aanvaardbare bewijzen en moeten ze, indien ze bestaan, aan de certificateur overhandigd worden.
 
 • een EPB-verklaring met betrekking tot de woning zelf;
 • een eerder energieprestatiecertificaat met betrekking tot de woning zelf;
 • een energieprestatiecertificaat dat opgesteld werd voor een andere woning van hetzelfde gebouw dat gelijktijdig gebouwd werd door dezelfde opdrachtgever tijdens dezelfde werf en waarvan de gevels dezelfde uiterlijke kenmerken hebben;
 • een energieprestatiecertificaat dat opgesteld werd voor een andere woning van dezelfde gebouwengroep die gelijktijdig gebouwd werd door dezelfde opdrachtgever tijdens dezelfde werf en waarvan de gevels dezelfde uiterlijke kenmerken hebben;
 • een attest ‘Bouwen met energie’ van na 2006, met betrekking tot de woning zelf;
 • een aanvaard verzoek voor een premie van het Waals Gewest voor het installeren van isolatiemateriaal;
 • complete documenten opgesteld in het kader van een verzoek tot belastingvermindering na het uitvoeren van energiebesparende werkzaamheden (inclusief gedateerde en ondertekende attesten opgesteld door de geregistreerde aannemer die de werken uitgevoerd heeft);
 • een compleet werfdossier met betrekking tot de constructie van het gebouw, bestaande uit:
o   de originele door de aannemer ondertekende versie van de documenten die het aannemingscontract uitmaken (aannemingscontract, plannen, bijzonder lastenboek, samenvattende en beschrijvende opmetingsstaten) en
o   de eindafrekening voor werken die aantoont in welke mate het contract nageleefd werd met betaalde facturen voor het totaalbedrag;
 
 • een attest van bepaalde eigenschappen die de thermische prestaties van het gebouw beïnvloeden, ondertekend door de architect – projectontwerper die de contractuele aannemingsdocumenten opgesteld heeft en de werf controleert;
 • een stedenbouwkundige vergunning (uitsluitend om de verwezenlijkingsdatum van bepaalde werken aan te tonen);
 • de originele betaalde facturen van een geregistreerde aannemer die werken in het gebouw uitgevoerd heeft op voorwaarde dat deze werken duidelijk beschreven worden;
 • een dossier met foto’s met het gebouw, de betreffende wand, de aanwezigheid, het type en eventueel de dikte van het gebruikte isolatiemateriaal of de aanwezigheid van een luchtspouw of het type wand;
 • de technische documentatie van werkelijk aanwezige verwarmingsinstallaties;
 • de gegevens die genoteerd staan op de groencertificaten om de productie van fotovoltaïsche cellen te bepalen
 • Deze documenten zijn bijzonder belangrijk omdat ze u de kans geven om betere energielabels te verkrijgen.

 

 

Wat zijn de boetes indien geen enkel energiecertificaat afgeleverd wordt?

Een eigenaar die niet te gepasten tijde over een geldig energiecertificaat beschikt, loopt risico op een administratieve boete van 2 euro per m² bebouwd volume met een minimum van 250 euro.

 
 
 

Hoe zit het met nieuwbouw?

Nieuwe bebouwingen waarvan de ontvangstbevestiging van de eerste aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning van na 1 mei 2010 dateert, moeten voldoen aan de EPB-vereisten en hiertoe moet een EPB-verantwoordelijke aangesteld wordt die controleert of deze vereisten wel degelijk nageleefd zijn. Het certificaat zal aan de potentiële koper of huurder bezorgd worden en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.
 

 

 

Hoe lang duurt het om een energiecertificaat te krijgen?

De termijn varieert naargelang de complexiteit van het gebouw. Tijdens het eerste contact met onze diensten stellen we een planning op naargelang de woning en de dringendheid van uw aanvraag.